Αίτηση – Τεχνική Επίσκεψη

ΜΕΝΟΥ

Ο ενδιαφερόμενος για τη σύνδεση με την υπηρεσία αερίου υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά.
Εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μεριμνά ώστε ο ενδιαφερόμενος να παραλάβει τα ακόλουθα:

  • Την ισχύουσα έντυπη αίτηση προς κατάρτιση συμβάσεως.
  • Το τιμολόγιο Τελών Σύνδεσης και Παροχής. 
  • Αντίγραφο των Γενικών Όρων Συναλλαγών στο οποίο επισυνάπτεται και σχέδιο της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής που πρόκειται να καταρτίσει ο Πελάτης με την Εταιρεία.

Εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη της συμπληρωμένης έντυπης αίτησης προς κατάρτιση σύμβασης από τον ενδιαφερόμενο, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών προγραμματίζει τη διενέργεια τεχνικής αυτοψίας. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να παράσχει στην Εταιρεία τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάστασή του προκειμένου να διενεργηθεί η αυτοψία και τις απαιτούμενες για τη Σύνδεση πληροφορίες, η Εταιρεία δεν προχωρά στην εξέταση της Αίτησής του.

Εντός είκοσι μίας (21) ημερών από τη λήψη της αίτησης και ενώ έχει ήδη διενεργηθεί η κατά τα άνω τεχνική αυτοψία, η Εταιρεία πληροφορεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησής του.

Η απόρριψη της αίτησης είναι πλήρως αιτιολογημένη, εξηγώντας πως συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους :

α) Ο Ενδιαφερόμενος δεν συμφώνησε τελικά να συνάψει τη Σύμβαση για Σύνδεση φυσικού αερίου.

β) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,

γ) δεν παρέχονται στην ΕΔΑ οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου,

δ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη, κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,

ε) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, όπως διεξοδικώς αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Παροχής Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία στην απορριπτική της αίτησης απάντηση, εκθέτει τη διαδικασία με την οποία ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση παραμένει και φυλάσσεται στο αρχείο της Εταιρείας, προκειμένου να επανεξετασθεί στο μέλλον, εφόσον καταστεί δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.