Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

16/09/2020

Η ανακοίνωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το Σύστημα Αξιολόγησης και Προεπιλογής Παροχών Υπηρεσιών προς την Εταιρεία

Περιγραφή των υπηρεσιών:

  1. Υπηρεσίες Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φυσικού Αερίου
  2. Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εργασιών και Υλικών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
  3. Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Συντηρητή
  4. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Εταιρικών Οχημάτων
  5. Υπηρεσίες Ασφάλειας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
  6. Υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών
  7. Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ύπαρξης Πιστοποιητικού επανελέγχου Στεγανότητας Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. διαθέτει Σύστημα Αξιολόγησης και Προεπιλογής Παρόχων Υπηρεσιών. Μέσω του συστήματος προεπιλογής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Προεπιλεγμένων Παρόχων Υπηρεσιών.

Η  συμμετοχή στο Σύστημα είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. αναφοράς ΣΠΠΥ001, αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησής τους. . Η αίτηση αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: qualification@edathess.gr , είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Αναθέτουσας Εταιρείας: Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Τ.Κ. 54628, Διεύθυνση Προμηθειών - Προεπιλογή και Αξιολόγηση, Tηλ: 2310 584162.