Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

08/06/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 

     Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ενημερώνει τους Καταναλωτές Φυσικού Αερίου, σχετικά με τη διαδικασία αποσύνδεσης της τροφοδοσίας με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017), σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση του Μετρητή (κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα), λόγω μη παροχής πρόσβασης στο Σημείο Παράδοσης ή παραβίασης των κανονισμών ασφαλείας όπως προβλέπεται στους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης, η διακοπή τροφοδοσίας δύναται να πραγματοποιηθεί με αποσύνδεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης κυριότητας του Διαχειριστή.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα και των διαδικασιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προγραμματίζεται η αποσύνδεση των Σημείων Παράδοσης για τα οποία υποβάλλεται σχετικό αίτημα από Χρήστη του Δικτύου Διανομής – Προμηθευτή.

Η αποσύνδεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, εφόσον δεν υπάρχει πρόσβαση δύναται να πραγματοποιείται με χρήση μηχανημάτων έργου, όπως γερανοφόρα οχήματα. Οι Καταναλωτές δύναται να επιβαρυνθούν με τις δαπάνες αποσύνδεσης και επανασύνδεσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 30-32 του Κώδικα, επισημαίνεται ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προγραμματίζει την αποσύνδεση Σημείων Παράδοσης, ενδεικτικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας ή/και μη παροχής πρόσβασης στο Σημείο Παράδοσης κυριότητας του Διαχειριστή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) έτος, προσπάθειας παραβίασης ή παραποίησης της ένδειξης της μέτρησης ή απόληψης αερίου που δεν έχει μετρηθεί.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) πέραν των ανωτέρω, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ενώπιον των δικαστηρίων.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.