Προμηθευτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΜΕΝΟΥ

Προμηθευτές και Εξωτερικοί Συνεργάτες

Η Εταιρεία επιδιώκει τη σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τον απαιτούμενο επαγγελματισμό και δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της. Η Εταιρεία προάγει τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων για τη σταδιακή βελτίωση της απόδοσης παράλληλα με την προστασία και προώθηση των αρχών και των διατάξεων του Κώδικα.

Οι προμηθευτές και εξωτερικοί συνεργάτες  είναι πολύτιμοι εταίροι στην επιτυχία της επιχείρησης της Εταιρείας. Οι σχέσεις της Εταιρείας μαζί τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από εντιμότητα, ακεραιότητα, δεοντολογική συμπεριφορά και αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμεροληψία. Επιλέγονται με ανταγωνιστικά κριτήρια βάσει της συνολικής αξίας, που περιλαμβάνει την ποιότητα, εξυπηρέτηση, τεχνολογία και τιμή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζουν τη σχέση της Εταιρείας μαζί τους γνωστοποιούνται εγκαίρως στη διαδικασία επιλογής και η συμφωνία για τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις, ή τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται πριν την έναρξη της εργασίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικές της Εταιρείας σχετικά με τους όρους πληρωμής, την εμπιστευτικότητα, τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια και τις εργασιακές πρακτικές, και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να αποστέλλετε επικοινωνία στη Διεύθυνση Προμηθειών, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : supply@ena-on.gr

Κωδικας Δεοντολογιας Προμηθευτων Enaon EDA (Italgas)