Δραστηριότητες

ΜΕΝΟΥ

Διανομή Φυσικού Αερίου 

  • Διανομή και διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω αγωγών, έως 19 bar, με σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, μέσω του Δικτύου διανομής, καθώς και διαχείριση των δικτύων. (η επέκταση, λειτουργία και συντήρηση των δικτύων διανομής πραγματοποιείται στις  περιοχές της Αδείας)
  • Εποπτεύουσα αρχή  σχετικά με την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων  είναι  η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στην οποία μπορεί ο καταναλωτής να απευθύνεται για ζητήματα που αφορούν την διαδικασία σύνδεσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ,θέματα ή προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει με τους προμηθευτές  ή ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την διαδικασία σύνδεσης του με τα Δίκτυα Φυσικού Αερίου.