Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Νομοθεσία

ΜΕΝΟΥ

 

Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου, η Εταιρεία λειτουργεί σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον, με νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από οποιαδήποτε ενεργειακή δραστηριότητα Μεταφοράς, Παραγωγής και Εμπορίας, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Η εισαγωγή και εμπορία, μεταφορά και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ρυθμίστηκε αρχικά με τον Νόμο 2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/06.12.1995).

Σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο για τις ενεργειακές δραστηριότητες στην Ελλάδα καθορίζεται από το Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

Ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.08.2015) καθόρισε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Καθορίστηκε το πλαίσιο για τη Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Φυσικού Αερίου, τη σύσταση των Εταιρειών Διανομής Αερίου μετά από νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό από άλλες δραστηριότητες έως  01/01/2017, και τη χορήγηση Αδειών. Ορίστηκε επιπλέον χρονοδιάγραμμα, ώστε από 01/01/2018 όλοι οι Πελάτες Φυσικού Αερίου να είναι Επιλέγοντες.

Το ανωτέρω εθνικό ενεργειακό δίκαιο συμπληρώθηκε με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α' 129/17.10.2015), καθώς και το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α' 149/09.08.2016), το άρθρο 55 του Ν.4423/2016 (ΦΕΚ Α' 182/27.09.2016), με το άρθρο 15 του Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185/30.09.2016) και με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α' 101/12.06.18). Με το Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α' 45/09.03.2019) καθορίζεται το πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτυών διανομής φυσικού αερίου. Με το Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193/03.12.2019) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» τροποποιήθηκαν σχετικά άρθρα του Ν. 4001/2011.

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα βασίζεται στο Ενωσιακό Ενεργειακό Δίκαιο.

 

Β. Ρυθμιστικό Πλαίσιο

 • Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου & Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3430/17.08.2018), στις 31/12/2018 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε στην Εταιρεία με τις Αποφάσεις υπ' αριθ. 1314/2018 & 1315/2018 αντίστοιχα:

Με την Απόφαση ΡΑΕ 785/2021 (ΦΕΚ Β’ 5411/22.11.2021) τροποποιήθηκε η Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 1314/2018 απόφαση της ΡΑΕ στην Εταιρεία, λόγω μεταβολής στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σε συνέχεια του μετασχηματισμού της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 786/2021 (ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021) τροποποιήθηκε η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 1315/2018 απόφαση της ΡΑΕ στην Εταιρεία, λόγω μεταβολής στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, σε συνέχεια του μετασχηματισμού της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» (μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών).

 • Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Με την Απόφαση ΡΑΕ 589/2016 (ΦΕΚ Β' 487/20.02.2017), εκδόθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτυού Διανομής. Με τον Κώδικα ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των Τελικών Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής και θέματα που αφορούν στη διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία του Δικτύου Διανομής, καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης των Χρηστών Διανομής στο Δίκτυο Διανομής και στις παρεχόμενες από τον Διαχειριστή του Δικτύου υπηρεσίες.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 298/2018, πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 1507/02.05.2018).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 642/2018, πραγματοποιήθηκε η 2η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 3334/10.08.2018).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 420/2021, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021).

Για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Διανομής Φυσικού Αερίου, δείτε εδώ.

Με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-14/2023 (ΦΕΚ Β΄4391/07.07.2023), εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση του Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (προηγούμενες Αποφάσεις ΡΑΕ 552/2017 (ΦΕΚ Β’ 2354/11.07.2017) και 570/2020 (ΦΕΚ Β΄2050/30.05.2020) και ΡΑΕ 245Α/2021 (ΦΕΚ Β΄2292/01.06.2021).

Για την παροχή των επικουρικών Υπηρεσιών ως προς τη βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου, δείτε εδώ.

Για τις Προαιρετικές Υπηρεσίες, δείτε εδώ.

 • Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Με την Απόφαση ΡΑΕ υπ' αριθ. 328/2016 εκδόθηκε ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3067/26.09.2016). Με τον Κανονισμό ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως ορίζεται στον Κώδικα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 421/2021, πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3727/12.08.2021).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 485/2022, πραγματοποιήθηκε η 2η Τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3358/30.06.2022).

Δείτε εδώ τα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου.

 • Κανονισμός Μετρήσεων Δικτύου Διανομής

Με την Απόφαση ΡΑΕ 235/2019 (ΦΕΚ Β’ 4818/24.12.2019), εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μετρήσεων Δικτύου Διανομής. Με τον Κανονισμό ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών και των Τελικών Πελατών αναφορικά με τα θέματα μέτρησης ή εκτίμησης της παραδοθείσας ποσότητας και παραμέτρων ποιότητας Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής, η διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου των μετρήσεων, η διαδικασία επίλυσης διαφορών και οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 422/2021, πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής (ΦΕΚ Β’ 2794/30.06.2021).

 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023 - 2027

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 259/17.01.24) του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας για την περίοδο 2023 – 2027

 • Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

Κατά τα προβλεπόμενα στην § 5 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ, η οποία εκ του νόμου έχει καταστεί Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (§5 άρθρο 80 Ν. 4001/2011). 

Η καθ΄ ύλην αρμόδια ΡΑΕ με την υπ΄ αριθμόν 833/04.09.2019 απόφασή της ενέκρινε τον διορισμό του  Υπευθύνου Συμμόρφωσης της Εταιρείας και έκτοτε ασκεί τα σχετικά καθήκοντά του. Ο Yπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης.

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 643/2018 (ΦΕΚ Β' 3334/10.08.2018), θεσπίστηκε το πλαίσιο για την ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 822/2018 (ΦΕΚ Β' 4298/27.09.2018), εγκρίθηκαν οι όροι και τα κριτήρια του διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικού Αγωγού CNG.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 821/2018 (ΦΕΚ Β' 4298/27.09.2018), καθορίσθηκε η μέγιστη τιμή ανά kWh για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για το έτος 2018 σε εφαρμογή της Απόφασης ΡΑΕ 643/2018.

Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδόθηκε ο Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων (ΦΕΚ Β' 1809/21.05.2018).

Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδόθηκε ο Τεχνικός Κανονισμός Χερσαίων Εγκαταστάσεων Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3148/12.05.2023).

Με το ΦΕΚ Β' 5661/17.12.2018, έγινε ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών αρμόδιων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)  σε τροχοφόρα οχήματα όπως: 1) πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2) μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση των δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν ελεύθερα να δραστηριοποιηθούν όσοι επιθυμούν να επενδύσουν στη συμπίεση, μεταφορά και προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 443/2019 (ΦΕΚ Β' 2945/16.07.2019), τροποποιήθηκε η Απόφαση ΡΑΕ 822/2018 για την έγκριση των όρων και των κριτηρίων των διαγωνισμών για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικού Αγωγού CNG.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 442/2019 (ΦΕΚ Β' 2792/19.07.2019), καθορίσθηκε η μέγιστη μοναδιαία τιμή για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή της απόφασης ΡΑΕ 643/2018.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1427/2020 (ΦΕΚ Β’ 4920/09.11.2020), με εφαρμογή από 01.11.2020, ορίστηκε η μέγιστη μοναδιαία τιμή για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή της απόφασης ΡΑΕ 643/2018.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 633/2021 (ΦΕΚ Β’ 4271/16.09.2021), τροποποιήθηκε η  Απόφαση ΡΑΕ 643/2018 «Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου».

Με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-128Α/2023 (ΦΕΚ Β’7018/13.12.2023), εγκρίθηκαν οι όροι και τα κριτήρια του διαγωνισμού που θα διεξάγουν οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ΔΕΔΑ Α.Ε. και ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., για τη λήψη υπηρεσιών Εικονικής Διασύνδεσης LNG.

Με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-128Β/2023 (ΦΕΚ Β’7100/18.12.2023) ορίστηκε η μέγιστη μοναδιαία τιμή για την υπηρεσία της Εικονικής Διασύνδεσης για την Τροφοδότηση Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο».

 • Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης

Με την Απόφαση ΡΑΕ 125/2018, εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 750/2020 (ΦΕΚ Β’ 2045/30.05.2020) εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ η τροποποίηση της μεθοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών (Απόφαση ΡΑΕ 125/2018), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.

Με την Απόφαση ΡΑΕ Ε-236/2023, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ΔΕΔΑ για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. Για τις εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής ΔΕΔΑ για το έτος 2024, δείτε εδώ.

Για τις εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης του έτους 2023 (Απόφαση ΡΑΕ 881/2022), δείτε εδώ.

Για τις εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης του έτους 2022 (Απόφαση ΡΑΕ 54/2022), δείτε εδώ.

Για τις εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης του έτους 2021 (Απόφαση ΡΑΕ 1578/2020), δείτε εδώ.

 • Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης

Με την Απόφαση ΡΑΕ 756/2020 (ΦΕΚ Β’ 1788/11.05.2020), εγκρίθηκε η Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής.

 

 

Γ. Άλλη Νομοθεσία

 • Ασφάλεια Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο

Με τις αποφάσεις ΡΑΕ 567/2019 (ΦΕΚ Β’ 2501/25.06.2019) και 500/2018 ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2672/06.07.2018 και ΦΕΚ Β' 3329/10.08.2018) εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και το επικαιροποιημένο σχέδιο Προληπτικής Δράσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938.

 • Ενεργειακή Απόδοση

Με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α' 143/09.11.2015) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση.

Με το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α’ 193/20.10.2021) ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» και πραγματοποιήθηκε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

Δ. Τεχνικοί Κανονισμοί

Κατασκευές Δικτύων και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων

 • Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar (ΦΕΚ Β' 1552/24.10.2006)
 • Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar (B' ΦΕΚ 1530/ 19.10.2006)
 • Κανονισμός εγκατάστασης παροχευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4bar (ΦΕΚ Β' 1810/12.12.2006)

Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Διανομής

 • Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar)» (ΦΕΚ Β' 1712/23.11.2006).

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

 • Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστασέων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β' 976/28.03.2012)
 • Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar (ΦΕΚ Β' 963/15.07.2003)
 • Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar (ΦΕΚ Β' 236/26.03.1997)

Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης CNG και Αεριοποίησης LNG

 • Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου και Βοηθητικών Διατάξεων (ΦΕΚ Β' 1809/21.05.2018)
 • Τεχνικός Κανονισμός Χερσαίων Εγκαταστάσεων Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3148/12.05.2023).

Λήψη Αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου

Κατά της αποφάσεως 729/2021 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Εταιρεία, νομίμως και εμπροθέσμως, στις 03/12/2021, υπέβαλε σχετική αίτηση αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.