Εξέλιξη Εργασιών Κατασκευής Σ.Π.

ΜΕΝΟΥ

Εξέλιξη εργασιών Κατασκευής Σημείου Παράδοσης Φυσικού Αερίου

Παρακολουθήστε την εξέλιξη εργασιών κατασκευής από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι και την τροφοδοσία του σημείου παράδοσης. (Η υπηρεσία διατίθεται για Σύμβαση Σύνδεσης με ισχύ από 01/03/2019)

Παρακαλούμε εισάγετε τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) όπως αναγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και το ΑΦΜ για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης.