Βιωσιμότητα

ΜΕΝΟΥ

Η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας βασίζεται σε μια ολιστική θεώρηση των αρχών και των δεσμεύσεων της Εταιρείας, μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρηματικής μας λειτουργίας.

Αναπτύσσουμε ένα σύγχρονο και βιώσιμο δίκτυο, με πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης φυσικού αερίου στις περιοχές της Άδειας μας. Μακροπρόθεσμα, στοχεύουμε στην υλοποίηση βιώσιμων δικτύων που οδηγούν σε χαμηλές ρυθμιζόμενες χρεώσεις διανομής και, ως εκ τούτου, στον εξορθολογισμό διαχείρισης των πόρων για όλους τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομικής μας δραστηριότητας και τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας για την εθνική οικονομία με γνώμονα το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή, σύμφωνα με τους πυλώνες βιωσιμότητας (ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

Η Εταιρεία χαράσσει τη στρατηγική της και ανατροφοδοτεί τους στόχους της ενσωματώνοντας θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευημερία και την εταιρική διακυβέρνηση. Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη και κάνει πράξη τη δέσμευση της Εταιρείας για την επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος.

Στοχεύοντας στην συνεχή αποδέσμευση προστιθέμενης αξίας, η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές συμμαχίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης, ευθυγραμμισμένο με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με αρχές και θεσμούς και αναλαμβάνουμε ενέργειες προκειμένου να υποστηρίξουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ο πρώτος Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020 της Εταιρείας αναφέρεται σε μια περίοδο ορόσημο, που σημαδεύτηκε όχι μόνο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 παγκοσμίως, αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η έκθεση αποτυπώνει την προσέγγιση της Εταιρείας και ποσοτικοποιεί τις επιδόσεις της, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI για τα μη χρηματοοικονομικά μεγέθη.