Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης

ΜΕΝΟΥ

Τηλεφωνική Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών και Διαρροών
 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) διαθέτει σε 24ώρη βάση τηλεφωνική υπηρεσία προκειμένου να αναφέρεται οποιοδήποτε συμβάν παρατηρείται στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου.

Παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας καλώντας ένα μόνο τηλεφωνικό αριθμό. Εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο κύκλωμα (γραμμή) για το ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των περιπτώσεων και ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις θα απαντώνται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων το αργότερο. Θα καταγράφεται η ακριβής ώρα κάθε τηλεφωνικής κλήσης και κάθε κλήση προς την υπηρεσία θα μαγνητοφωνείται.

Για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις διαρροής αερίου, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό:

(Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)

Καθώς και στους τηλεφωνικούς αριθμούς:

800 11 87878 (από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση)

2310 520309 και 2310 520642 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο).

Η Εταιρεία βρίσκεται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως για την εξυπηρέτηση με άμεση επέμβαση στο σημείο που πληροφορήθηκε ότι υπάρχει διαρροή.