Επικουρικές

ΜΕΝΟΥ

Επικουρικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 552/2017 απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), προχώρησε στην έγκριση των Επικουρικών & Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄487).  

Ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/και στους Τελικούς Πελάτες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες που είναι επικουρικές ως προς τη Βασική Δραστηριότητα και οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά από το Διαχειριστή, εντός της Περιοχής της Αδείας του:

α) Σύνδεση Νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής. Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει ανεξαρτήτως επιλογής προμηθευτή, χωρίς να υφίσταται οπιαδήποτε δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του προμηθευτή για τις παροχές αυτές, πέραν της υποχρέωσης ύπαρξης σύμβασης προμήθειας με οποιοδήποτε προμηθευτή.

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  / m

 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ /

ΜΕΙΩΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ €

 

+ ΦΠΑ 24%

(€)

Περίπτωση 1

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)

 

G4 / GRU10

 

1410,69

 

100%

 

0,00

 

0,00

Περίπτωση 2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

 

G6 / GRU10

 

1482,75

 

100%

 

0,00

 

0,00

Περίπτωση 3

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G10 / GRU25

1762,65

100%

0,00

0,00

G16 / GRU25

1762,65

100%

0,00

0,00

G25 / GRU50

1895,48

100%

0,00

0,00

G40 / GRU70

2383,83

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

 

 

G4

 

 

618,76

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ

23,66

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

 

 

G4

 

 

485,66

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

 

Περίπτωση 6

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ

31/12/2008

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα

 

 

G4

 

 

344,94

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

Περίπτωση 7

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

9.051 m3/έτος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

100%

 

0,00

 

0,00

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  / m

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ /

ΜΕΙΩΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€)

 

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ €

+ ΦΠΑ 24%

(€)

Περίπτωση 1

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ)

G4 / GRU10

1372,93

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G6 / GRU10

1471,95

100%

0,00

0,00

 

Περίπτωση 3

 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ  ΣΤΗΛΗ)

G10 / GRU25

1725,58

100%

0,00

0,00

G16 / GRU25

1725,58

100%

0,00

0,00

G25 / GRU50

1860,93

100%

0,00

0,00

G40 / GRU70

2405,83

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ  ΕΩΣ ΚΑΙ  3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

G4

607,90

100%

0,00

0,00

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ

29,1

100%

0,00

0,00

Περίπτωση 5

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

από 0 έως 8 μέτρα και εως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές

G4

480,55

100%

0,00

0,00

 

 

Περίπτωση 6

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ

31/12/2008

 

 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα

 

 

G4

 

 

349,37

 

 

100%

 

 

0,00

 

 

0,00

Περίπτωση 7

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

9.051 m3/έτος

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

100%

0,00

0,00

 


β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

Τύπος Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

G4

163,01 €

162,24 €

G6

180,01 €

179,24 €

G10

373,01 €

372,24 €

G16

413,01 €

412,24 €

G25

516,01 €

515,24 €

PTZ με τηλεμέτρηση

778,01 €

777,24 €


γ) Έκτακτοι Τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Δεν υπάρχει χρέωση


δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Τύπος Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

G4

163,01 €

162,24 €

G6

180,01 €

179,24 €

G10

373,01 €

372,24 €

G16

413,01 €

412,24 €

G25

516,01 €

515,24 €

PTZ με τηλεμέτρηση

778,01 €

777,24 €


ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής.

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)


στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)


ζ) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

ζ) Διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Διακοπή ή Απενεργοποίηση

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

Μετρητής G4 έως G40 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής)

20,19 €

19,63 €

Μετρητής >G40 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής)

28,81 €

27,84 €

Μετρητής G4 έως G40 (διακοπή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

21,04 €

20,63 €

Μετρητής >G40 (διακοπή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

29,66 €

28,84 €


η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Επανεργοποίηση Μετρητή

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

Μετρητής G4 έως G40 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής)

28,01 €

27,24 €

Μετρητής >G40 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής)

28,01 €

27,24 €

Μετρητής G4 έως G40 (όπου η διακοπή έγινε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

28,01 €

27,24 €

Μετρητής >G40 (όπου η διακοπή έγινε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)

28,01 €

27,24 €


θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Αποσύνδεση

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Riser) - Επέμβαση με Γερανό

264,93 €

263,95 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Riser) - Επέμβαση με Σκαλωσιά

206,02 €

205,50 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Riser) - Επέμβαση με Σκάλα

131,61 €

130,80 €

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού

409,83 €

408,85 €

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή

25,91 €

25,10 €

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM

25,91 €

25,10 €


ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Επανασύνδεση

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία (€)

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Riser) - Επέμβαση με Γερανό

251,13 €

250,15 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Riser) - Επέμβαση με Σκαλωσιά

192,22 €

191,70 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Riser) - Επέμβαση με Σκάλα

117,81 €

117,00 €

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού

432,33 €

431,35 €

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή

25,91 €

25,10 €

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM

25,91 €

25,10 €


ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.

Χωρίς χρέωση


ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Μετρητής (G)

Κόστος Θεσσαλονίκη (€)

Κόστος Θεσσαλία(€)

       G4

56,01 €

           55,24 €

       G6

56,01 €

55,24 €

G10

176,02 €

174,48 €

G16

256,02 €

254,48 €

G25

256,02 €

254,48 €

G40

256,02 €

254,48 €

G65 (Diaph)

306,02 €

304,48 €

G65 (T/R)

306,02 €

304,48 €

G100

356,02 €

354,48 €

G160

406,02 €

404,48 €

G250

436,02 €

434,48 €

G400

456,02 €

454,48 €

G650

556,02 €

554,48 €

G1000

656,02 €

654,48 €

G1600

706,02 €

704,48 €

G2500

2.056,02 €

2.054,48 €


ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων.

Χωρίς χρέωση


ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της.

Χωρίς χρέωση