Επικουρικές

ΜΕΝΟΥ

Επικουρικές Υπηρεσίες

Με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-39/2024 (ΦΕΚ Β΄1847/26.03.2024), εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση του Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντίστοιχες χρεώσεις ισχύουν από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024. Ο Διαχειριστής μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2024 υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ νέο Κατάλογο Επικουρικών Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα εγκριθέντα με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-39/2024.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1847/Β’/26.03.2024:

(1) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 25%, χορηγείται 100% έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης.

(2) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 25% και μικρότερη ή ίση του 75%, χορηγείται έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης 70% το 2024.

(3) Για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%, δεν χορηγείται έκπτωση.

Υπηρεσία (α) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής:

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tέλη σύνδεσης 2024

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tέλη σύνδεσης 2024

 


Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών. 

  

   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Τύπος Ευφυούς Συστήματος Μέτρησης & Εξοπλισμού Τηλεμέτρησης  

Κόστος  

Κόστος  

G4  

85,74 €  

86,93 €  

G6  

96,44 €  

97,63 €  

G10  

411,44 €  

412,63 €  

G16  

411,44 €  

412,63 €  

G25  

506,44 €  

507,63 €  

Διορθωτής όγκου PTZ με τηλεμέτρηση  

721,44 €  

722,63 €  

  

Υπηρεσία (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

 

Δεν υπάρχει χρέωση

 

Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.   

 

Ίδια με την υπηρεσία (β). 

 

Υπηρεσία (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

 

Υπηρεσία (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

 

Υπηρεσία (ζ) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Υπηρεσία (ζ) Διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.  

   

   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

  

Κόστος

Διακοπής

Κόστος

Διακοπής

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)  

20,17 €

21,25 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)  

26,37 €

27,65 €

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)  

20,67 €

21,75 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)

26,87 €

28,15 €

Μετρητής G4 έως G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)  

22,30 €

23,49 €

Μετρητής >G40 (Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)  

28,50 €

29,89 €

 

   

Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής. 

   

   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

  

Κόστος Επανενεργοποίησης  

Κόστος Επανενεργοποίησης

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)  

21,44 €  

22,63 €  

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη)  

27,64 €  

29,04 €  

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)  

21,44 €  

22,63 €  

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με αίτημα Χρήστη Διανομής)  

27,64 €  

29,04 €  

Μετρητής G4 έως G40 (Επανενεργοποίηση  Μετρητή μετά από Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)  

21,44 €  

22,63 €  

Μετρητής >G40 (Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από Διακοπή με Πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ)  

27,64 €  

29,04 €  

 

 

Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή.  

 

   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

  

Κόστος Αποσύνδεσης  

Κόστος Αποσύνδεσης  

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση  

116,23 €  

117,99 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα    

116,23 €  

117,99 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)

935,64 €  

938,03 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)1  

635,64 €  

638,03 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)1  

695,64 €  

698,03 €

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά  

217,01 €  

220,68 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση  

•Σφράγισμα βάνας και αφαίρεση μετρητή  

•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας  

33,25 €  

35,01 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα  

•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας  

33,25 €  

35,01 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)  

•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας  

842,96 €  

845,03 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)  

•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας  

542,96 €  

545,03 €

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)  

•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας  

602,96 €  

605,03 €

 

•Κλείσιμο Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με  Επέμβαση με σκαλωσιά  

•Κλείσιμο βάνας ασφαλείας  

134,03 €  

137,70 €

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού      

509,87 €  

513,54 €

•Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή  •Σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή  

33,60 €  

35,36 €

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας GRM   

33,25 €  

35,01 €

    

 

Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση. 

   

   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

  

Κόστος Επανασύνδεσης

Κόστος Επανασύνδεσης

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Απλή επέμβαση  

112,93 €

114,12 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα    

112,93 €

114,12 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)  

932,34 €

934,17 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με  Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)  

632,34 €

634,17 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)  

692,34 €

694,17 €

Επανασύνδεση Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά  

213,71 €

216,81 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας  

Παροχετευτικής Στήλης με Απλή Επέμβαση •Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας & αφαίρεση μετρητή •Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας  

25,89 €

27,09 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας  Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκάλα  

•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας  

25,89 €

27,09 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Έως 24 μέτρα)  

•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας  

835,60 €

837,11 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Άνω των 24 μέτρων)  

535,60 €

537,11 €

•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας  

 

 

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με ανυψωτικό (Ειδική Περίπτωση)  

•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας  

595,60 €

597,11 €

•Επανασύνδεση με Άνοιγμα Βάνας Παροχετευτικής Στήλης με Επέμβαση με σκαλωσιά  

•Επανασύνδεση με άνοιγμα βάνας ασφαλείας  

126,67 €

129,77 €

Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού   

534,88 €

537,98 €

•Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή  

•Επανασύνδεση μετά από αποσύνδεση με σφράγισμα βάνας πριν το μειωτή και αφαίρεση του μειωτή  

26,24 €

27,44 €

Επανασύνδεση με Άνοιγμα Θαμμένης Βάνας GRM   

25,89 €

27,09 €

 

     

 

Υπηρεσία (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας:

 

Χωρίς χρέωση

 

 

 

Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής. 

   

  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Τύπος 

Συμβατικού 

Μετρητή 

Κόστος 

Κόστος 

G4 

44,44 €

45,63 €

G6 

44,44 €

45,63 €

G10 

81,44 €

82,63 €

G16 

121,44 €

122,63 €

G25 

121,44 €

122,63 €

G40 

121,44 €

122,63 €

G65 (Diaph) 

127,64 €

129,04 €

G65 (T/R) 

227,64 €

229,04 €

G100 (T) 

237,64 €

239,04 €

G100 (R) 

252,64 €

254,04 €

G160 

277,64 €

279,04 €

G250 

327,64 €

329,04 €

G400 

377,64 €

379,04 €

G650 

427,64 €

429,04 €

G1000 

577,64 €

579,04 €

G1600 

687,00 €

688,40 €

G2500 

2.056,44 €

2.057,84 €

 

   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Τύπος Ευφυούς  Συστήματος Μέτρησης  

Κόστος  

Κόστος  

G4  

241,44 €

242,63 €

G6  

251,44 €

252,63 €

G10  

261,44 €

262,63 €

G16  

271,44 €

272,63 €

G25  

341,44 €

342,63 €

 

Υπηρεσία (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων:

 

Χωρίς χρέωση

 

Υπηρεσία (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της:

 

Χωρίς χρέωση  

 


[1] Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του ανυψωτικού μηχανήματος στον τόπο του έργου, η χρήση του μηχανήματος σε οποιοδήποτε ύψος του κτιρίου από εξειδικευμένο οδηγό, η συντήρηση, η φθορά και η απομάκρυνση του μηχανήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.