Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

ΜΕΝΟΥ

Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ Β' 3358 /30.06.2022 - 2η τροποποίηση) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Με την Απόφαση ΡΑΑΕΥ 1429/22.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2020) καθορίστηκε το Απαιτούμενο Έσοδο και εγκρίθηκε το Τιμολόγιο Διανομής για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2019-2022.

Με την Απόφαση ΡΑAΕY E-71/29.06.2023 καθορίστηκε η Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της βασικής δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας για το έτος 2023.

Δυνάμει της Απόφασης ΡΑAEY 1429/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, για την ετήσια αναπροσαρμογή των συντελεστών των Τιμολογίων Διανομής, για το έτος 2023 εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0114072

0,4120286

CNG

0,0010293

0,0000000

Βιομηχανικό

0,0001752

1,6485344

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0116271

0,4752494

CNG

0,0008172

0,0000000

Βιομηχανικό

0,0001691

1,9004481

 

Η τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔCPIt-1, που θα εφαρμοστεί για το έτος 2024 λαμβάνεται ίση με +3,8%, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μηνός Νοεμβρίου 2023.

Με βάση την τιμή αυτή, για τον Ιανουάριο 2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές: 

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0118407

0,4276857

CNG

0,0010684

0,0000000

Βιομηχανικό

0,0001819

1,7111787

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0120689

0,4933089

CNG

0,0008483

0,0000000

Βιομηχανικό

0,0001755

1,9726651

 

Δυνάμει της Απόφασης ΡΑΑΕΥ Ε-14/2024 (ΦΕΚ Β΄751/1.2.2024), καθορίστηκε το Απαιτούμενο Έσοδο και εγκρίθηκε το Τιμολόγιο Διανομής για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2023-2026 (έτος υπολογισμού 2023), ως ακολούθως:

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας

(€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας

(€/kWh/h)

Προσαύξηση Διείσδυσης

(€/KWh) 

 

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0109082

0,5214502

0,0009226

 

CNG

0,0009277

0,0000000

0,0000895

 

Βιομηχανικό

0,0001671

2,0868542

0,0000738

 

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας

(€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας

(€/kWh/h)

Προσαύξηση Διείσδυσης

(€/KWh)

 

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0132900

0,7510809

0,0009226

 

CNG

0,0021754

0,0000000

0,0000895

 

Βιομηχανικό

0,0002636

3,0037975

0,0000738

 

 

Η τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔCPIt-1, που θα εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο 2024 λαμβάνεται ίση με +3,5%, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μηνός Δεκεμβρίου 2023.

Με βάση την τιμή αυτή, από την 1η Φεβρουαρίου 2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:

 

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας

(€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας

(€/kWh/h)

Προσαύξηση Διείσδυσης

(€/KWh)

 

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0112900

0,5397010

0,0009549

 

CNG

0,0009602

0,0000000

0,0000926

 

Βιομηχανικό

0,0001729

2,1598941

0,0000764

 

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας

(€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας

(€/kWh/h)

Προσαύξηση Διείσδυσης

(€/KWh)

 

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,0137552

0,7773687

0,0009549

 

CNG

0,0022515

0,0000000

0,0000926

 

Βιομηχανικό

0,0002728

3,1089304

0,0000764

 

Η εφαρμογή των τιμολογίων διανομής γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε μονάδες €/kWh για τη Χρέωση Ενέργειας και €/kWh/h για τη Χρέωση Δυναμικότητας, σε συμφωνία με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

Στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο εντάσσονται οι Πελάτες με βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. Οι εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG) εντάσσονται στο τιμολόγιο CNG.

Για τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα και τη Χρέωση Δυναμικότητας:

Α. Για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται η Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του Μετρητή φυσικού αερίου σε kWh/h.

Β. Για τα ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται στον αντίστοιχο υπολογισμό η δήλωση-δέσμευση δυναμικότητας του Χρήστη Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης σε kWh/h, στο σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης Χρήσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 18 Παρ. 1 (Α) του Κανονισμού Τιμολόγησης «Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της Δεσμευμένης Δυναμικότητας, ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο το Σημείο Παράδοσης εκπροσωπείται από Χρήστη Διανομής και ισχύει η Σύμβαση Χρήσης.». Για την εφαρμογή της διάταξης, η Χρέωση Δυναμικότητας ανάγεται σε ημερήσια χρέωση, και εφαρμόζεται για τις ημέρες κατά τις οποίες το Σημείο Παράδοσης εκπροσωπείται από Χρήστη Διανομής και είναι σε ισχύ η Σύμβαση Χρήσης. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται τόσο σε ωρομετρούμενα, όσο και μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης.

Οι υπολογισμοί των χρεώσεων γίνονται με στρογγυλοποίηση σε 4 δεκαδικά ψηφία, και οι τελικές χρεώσεις στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά ψηφία σε €.

Ο υπολογισμός της χρέωσης δυναμικότητας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Σημείο Παράδοσης, με βάση τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα, θεωρώντας για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, ως ονομαστική θερμογόνο δύναμη 11,15 kWh/Nm3.

 

Παρακάτω, αναφέρονται οι προηγούμενες Αποφάσεις Έγκρισης Τιμολογίων 346/2016 και 347/2017.

  • Δείτε εδώ τη συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/2016 (ΦΕΚ444/Β’/15.02.2017).