Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

ΜΕΝΟΥ

Κανονισμός Τιμολόγησης

Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ 3067/Β’/26.09.2016) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

 

                                                                                                     

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική απόφαση επί των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/2016 (ΦΕΚ444/Β΄/15.02.2017).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού, πραγματοποιείται  ετήσια αναπροσαρμογή των συντελεστών των Τιμολογίων Διανομής.

Σύμφωνα με την επιστολή ΡΑΕ υπ’ αριθμ. Ο-70137/27.12.2017, αναφορικά με το μέσο ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), «…διευκρινίζεται ότι η τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για κάθε έτος t, θα πρέπει να προκύπτει από το τελευταίο διαθέσιμο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Δεκέμβριο του έτους t-1, ήτοι το Δελτίο Τύπου του Νοεμβρίου του έτους t-1».

Η τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔCPIt-1, που θα εφαρμοστεί για το έτος 2020 λαμβάνεται ίση με 0,2%, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μηνός Νοεμβρίου 2019, το οποίο είναι διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο.

Για το έτος 2020, εφαρμόζονται οι παρακάτω Συντελεστές:

 

Θεσσαλονίκη

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Οικιακό

0,0119669

0,4536639

Εμπορικό

0,0119669

0,4536639

Βιομηχανικό

0,0002894

1,8148838

 

Θεσσαλία

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Οικιακό

0,0130400

0,5259178

Εμπορικό

0,0130400

0,5259178

Βιομηχανικό

0,0003524

2,1039592

        

Η εφαρμογή των τιμολογίων διανομής γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 17 και 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε μονάδες €/kWh για τη Χρέωση Ενέργειας και €/kWh/h για τη Χρέωση Δυναμικότητας, σε συμφωνία με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο εντάσσονται οι Πελάτες με βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. Συμπεριλαμβάνονται επιπλέον οι εγκαταστάσεις συμπίεσης φυσικού αερίου (CNG).

Για τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα και τη Χρέωση Δυναμικότητας:

Α. Για τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται η Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του Μετρητή φυσικού αερίου σε kWh/h.

Β. Για τα ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, εφαρμόζεται στον αντίστοιχο υπολογισμό η δήλωση-δέσμευση δυναμικότητας του Χρήστη Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης σε kWh/h, στο σχετικό Παράρτημα της Σύμβασης Χρήσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 18 Παρ. 1 (Α) του Κανονισμού Τιμολόγησης «Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται ανά Χρήστη Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, βάσει της ΔεσμευμένηςΔυναμικότητας,ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης και ισχύει η Σύμβαση Χρήσης.». Για την εφαρμογή της διάταξης, η Χρέωση Δυναμικότητας ανάγεται σε ημερήσια χρέωση, και εφαρμόζεται για τις ημέρες κατά τις οποίες είναι ενεργό το Σημείο Παράδοσης και είναι σε ισχύ η Σύμβαση Χρήσης. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται τόσο σε ωρομετρούμενα, όσο και μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης.

Οι υπολογισμοί των χρεώσεων γίνονται με στρογγυλοποίηση σε 4 δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Έγκρισης Τιμολογίων και οι τελικές χρεώσεις στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά ψηφία σε €.

Ο υπολογισμός της χρέωσης δυναμικότητας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Σημείο Παράδοσης, με βάση τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα, θεωρώνταςγια τα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, ως ονομαστική θερμογόνο δύναμη 11,15 kWh/Nm3.

 

Δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης εφαρμογής των τιμολογίων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.