Προφίλ

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών:

  • Tης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 5922/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5411/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 5916/31.12.2018 - Τροποποίηση: ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’5904/31.12.2018 Τροποποίηση: ΦΕΚ Β΄4723/26.10.2020) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄5923/31.12.2018- Τροποποίηση:  ΦΕΚ Β΄4695/23.10.2020), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 5905/31.12.2018, Τροποποίηση:  ΦΕΚ Β’ 5428/22.11.2021) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5903/31.12.2018,  Τροποποίηση:  ΦΕΚ Β΄5411/22.11.2021), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην εκάστοτε Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.