Προαιρετικές

ΜΕΝΟΥ

Προαιρετικές Υπηρεσίες

Ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει, επιπλέον υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο εξειδίκευσής του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι προαιρετικές υπηρεσίες δύναται να είναι εκπαιδευτικές δράσεις στην αγορά φυσικού αερίου, παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας, εγκατάσταση δικτύων οπτικής ίνας παράλληλα με το δίκτυο διανομής, συντήρηση μετρητών ή/και ρυθμιστών πίεσης που βρίσκονται εντός των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.