Δημόσιος Τομέας

ΜΕΝΟΥ

Τα οφέλη που παρουσιάζει η χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, κουζίνας, παραγωγής ζεστού νερού και κλιματισμού τόσο από οικονομική άποψη όσο και περιβαλλοντολογική, κατέστησαν την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας πολιτειακή προτεραιότητα, καθώς:

  • διευρύνονται οι πηγές προμήθειας πρωτογενών μορφών ενέργειας με απώτερο στόχο την ασφάλεια της τροφοδοσίας και την μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο
  • συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική προστασία, δεδομένων τόσο των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου όσο και αυτών σε τοπικό επίπεδο ( όξινη βροχή, αιθαλομίχλη, κλπ)
  • βελτιώνεται η ευστάθεια του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιόδους ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας

Τα περίπου 200.000 κτίρια του Δημοσίου στην Ελλάδα έχουν τεράστιες δυνατότητες ενεργειακής βελτίωσης και σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να περιορίσει την ετήσια ενεργειακή δαπάνη κατά 25% και τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά 450 χιλιάδες τόνους.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Πολιτεία με την έκδοση της ΚΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/ΟΙΚ.16954 ( ΦΕΚ Β’ 1343/26.09.2005 ) αποφάσισε, μεταξύ άλλων μέτρων, τη σύνδεση των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευομένων Φορέων με το δίκτυο του φυσικού αερίου, για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης. 

Σε εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης, οι Υπηρεσίες και Φορείς των οποίων τα κτίρια βρίσκονται στο ενεργό δίκτυο της πόλης, αλλά και οι υπόλοιποι προκειμένου να περιληφθούν στις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, υπέβαλαν αιτήσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Έτσι, ως σήμερα, μεγάλος αριθμός Δημόσιων Υπηρεσιών συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καταναλωτές που απολαμβάνουν τα οφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου ή βρίσκονται σε κατάσταση σύνδεσης.