Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι για την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 256 και Γληνού 7, με Α.Φ.Μ.099771679 και τηλέφωνα 2310-584000 & 2410-582300  (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, που ενέχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, λοιπόν, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των Χρηστών και των Επισκεπτών του ιστοτόπου μας, καθώς και των Τελικών Πελατών και των Εξωτερικών Συνεργατών, λογίζεται ως υψίστης σημασίας. H ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της πλατφόρμας της.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»), ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη.

Οι όροι της παρούσας πολιτικής αφορούν:

Τους “Χρήστες” ή “Επισκέπτες”, δηλαδή τα πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο μας (www.edathess.gr), τους “Τελικούς Πελάτες” ή “Πελάτες” δηλαδή τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη σύνδεσή τους στο Δίκτυο  Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες αυτής, ήτοι τους συνεργαζόμενους με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εργολάβους, μηχανικούς, εγκαταστάτες καύσης κ.λ.π.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζει και εξελίσσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών/Επισκεπτών, των Τελικών Πελατών, καθώς και των Εξωτερικών Συνεργατών (όλων αυτών νοουμένων ως «Υποκειμένων» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και χρήση, καθώς και κατά ενδεχόμενης απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, κλοπής ή παράνομης πρόσβασης.

 

2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

2.1 Γενικά

2.1.1 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συλλέγει μόνον εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας.  Όποτε αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερώνεστε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων αυτών και ενδέχεται να απαιτείται η πρότερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μόνον εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Επίσης, απαιτείται να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους αυτούς επεξεργασίας. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες βάσεις επεξεργασίας:

Παροχή συναίνεσης: Ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών θα εκτελεσθεί με αυτόν τον τρόπο, μόνον αν συμφωνήσετε ρητά  προς τούτο (άρθρο 6, παράγραφος 1α του Κανονισμού GDPR).

Εκτέλεση συμβάσεως: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1β του Κανονισμού GDPR).

Νομική υποχρέωση: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως ενδεικτικά: α) να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς, β) να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα, γ) να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές κάποιας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μια δικαστική απόφαση (άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Κανονισμού GDPR).

Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (άρθρο 6 παράγραφος 1δ του Κανονισμού GDPR).

Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1ε του Κανονισμού GDPR).

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της εταιρείας μας κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής. Η επεξεργασία αυτή, φυσικά, δεν θα υπερβαίνει τα συμφέροντα, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας (άρθρο 6 παράγραφος 1στ του Κανονισμού GDPR).

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού GDPR, όταν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, άνευ δικής μας απαίτησης, μας παρέχουν τα δεδομένα αυτά ή όταν τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο.

Η έννοια των προσωπικών δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισμό, δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.

2.1.2 Συλλογή Δεδομένων Υποκειμένων

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης Πελατών, του τηλεφωνικού κέντρου Άμεσης Επέμβασης, των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών, των Χρηστών Διανομής, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τα Υποκείμενα τα προσωπικά δεδομένα των οποίων συλλέγονται.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, τους Πελάτες, τους Υποψήφιους Εργαζόμενους, τους Προμηθευτές, τους Μηχανικούς, τους Εργολάβους και τους Εγκαταστάτες Καύσης.

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Σημειώστε ότι, η οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας είναι εντελώς προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παραχωρήσετε την απαιτούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όποτε σας ζητηθεί, η χρήση των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών/Επισκεπτών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).
 • Προσωπικά Δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Προσωπικά Δεδομένα Πελατών: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΗΚΑΣΠ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Προσωπικά Δεδομένα Μηχανικών/Εγκαταστατών Καύσης: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Προσωπικά Δεδομένα Προμηθευτών: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Ευαίσθητα Δεδομένα Πελατών: Ένδειξη ΑΜΕΑ, δεδομένα υγείας και ασθενειών βάσει των αιτήσεων προτεραιότητας και παράτασης.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν θα διατηρήσει τα δεδομένα των υποκειμένων πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητα των Χρηστών της πλατφόρμας της.

H ΕΔΑ ΘΕΣΣ συλλέγει συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν στην επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των Επισκεπτών και τον αριθμό των επισκέψεων, των δεδομένων γεωγραφικής θέσης, του χρόνου που αφιερώνεται στην ιστοσελίδα, και τον αριθμό των κλικ στους συνδέσμους αυτής.

 

2.1.3 Σκοποί της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

i) Για τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για την εξυπηρέτηση αιτήματός σας για νέα σύνδεση, την ενημέρωσή σας για προσφορές και νέα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν.  Συνεπώς για την παροχή των δεδομένων αυτών ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας παρέχει την συγκατάθεσή του με την καταχώριση των στοιχείων ενώ η μη παροχή τους θα επηρεάσει την έκβαση των αιτημάτων του ή και θα καταστήσει αυτά μη εφικτά, όπως μη εφικτή θα καταστεί η ενημέρωσή του για προσφορές και νέα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.  Όσον αφορά στην βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου τον οποίο οι Επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).

Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω Newsletter η ιστοσελίδα διαθέτει ειδικό πεδίο με το οποίο οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους.  

Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, για τον ανωτέρω σκοπό επεξεργασίας, δεν θα σας αποστέλλουμε Newsletter. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ii) Για τους Υποψήφιους Πελάτες, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου. Συνεπώς για την παροχή των δεδομένων αυτών νομιμοποιητική βάση αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης, ενώ η μη παροχή τους θα επηρεάσει την έκβαση της σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τα ανωτέρω δεδομένα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  τα επεξεργάζεται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Καταχώρηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψη αιτημάτων σύνδεσης,
 • Προγραμματισμός ραντεβού τεχνικής επίσκεψης / αυτοψίας για τη διεξαγωγή αυτοψίας,
 • Διενέργεια Τεχνικής Επίσκεψης/Αυτοψίας για τη διεξαγωγή αυτοψίας,
 • Προετοιμασία Προσφοράς Σύνδεσης για την δημιουργία προσφοράς στον Υποψήφιο Πελάτη,
 • Παραλαβή και Έλεγχος επιπλέον δικαιολογητικών και  (Απόκτηση Πελάτη - Σύναψη Σύμβασης,
 • Αίτηση Προτεραιότητας,
 • Απόκτηση Πελάτη και Σύναψη Σύμβασης,
 • Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης για την απόκτηση Πελάτη και Σύναψη Σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι, για τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουμε και τα οποία περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εξυπηρέτηση αιτήσεων παράτασης και προτεραιότητας απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας, για την επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα).

Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση είτε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας, είτε να προβούμε στην εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για να σας προσφέρουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις προσφορές τελών σύνδεσης, μόνον κατόπιν συγκατάθεσής σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας δεν θα τύχουν επεξεργασίας για το λόγο αυτό και δεν θα ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημά σας. 

Επιπρόσθετα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από την καταγραφή του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) που βρίσκεται εγκατεστημένο στους εξωτερικούς χώρους της έδρας της εταιρείας και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την παρακολούθηση της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων.

ii) Για τους Πελάτες η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Σύνδεσης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΗΚΑΣΠ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τα ανωτέρω δεδομένα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  τα επεξεργάζεται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Λήψη και διαχείριση παραπόνων πελατών,
 • Διαχείριση Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (π.χ. έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης, μελέτες εσωτερικής εγκατάστασης, τεχνικές εκθέσεις, προγραμματισμός επισκέψεων για αυτοψία, ενεργοποίηση μετρητή, ειδοποίηση Πελάτη μέσω επιστολής αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης Άδειας Χρήσης),
 • Εργασίες Κατασκευής Σύνδεσης στο Δίκτυο (π.χ. κατασκευαστικές μελέτες και συμφωνία χρονοδιαγράμματος με εργολάβο, ενημέρωση πελατών και προγραμματισμός επισκέψεων, εργασίες επιθεώρησης από Τρίτο Φορέα, κοινοποίηση στοιχείων με Τεχνικό Σύμβουλο Ασφαλείας, λήψη παραπόνων προς διεκπεραίωση)
 • Εργασίες Διαχείρισης Δικτύου (π.χ. Συλλογή-καταγραφή δεδομένων την στιγμή της εργασίας)
 • Εισπράξεις από τελικούς καταναλωτές (μόνο για τέλη σύνδεσης)
 • Μετατροπές εξωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Επιπρόσθετα, η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις νομικές της υποχρεώσεις ως προς το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει (Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου), καθώς και ως προς τις Δικαστικές και όποιες άλλες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες για τις κάτωθι δραστηριότητες:

 • Διαχείριση αιτημάτων Χρηστών Διανομής για λογαριασμό Πελατών με σκοπό την διεκπεραίωσή τους και παροχή της αντίστοιχης ενημέρωσης όπως αιτήματα Εκπροσώπησης, Τροφοδοσίας, Διαδοχής, Διακοπής, Αποσύνδεσης, Επανενεργοποίησης μετρητή, Επανασύνδεσης τροφοδοσίας, τροποποίησης στοιχείων, Καταγραφής ένδειξης Μετρητή, Παύσης εκπροσώπησης και Αλλαγής Προμηθευτή,
 • Καταγραφή περιστατικού μέσω κλήσης στο Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης Επέμβασης,
 • Δημιουργία Εντολών Ανάθεσης και διεκπεραίωση περιστατικού άμεσης επέμβασης,
 • Εργασίες άμεσης επέμβασης Δημιουργία (π.χ. εντολές ανάθεσης, ανάθεση εργασιών, παρακολούθηση πλάνου εργασιών και προγραμματισμού εργασιών συντήρησης δικτύου και εγκαταστάσεων),
 • Βαθμονομήσεις μετρητών και έλεγχος ορθής λειτουργίας,
 • Διαχείριση Αιτημάτων Χρηστών Διανομής και διαχείριση Τιμολόγησης Επικουρικών Υπηρεσιών,
 • Διαχείριση Μετρητικών Δεδομένων Σημείων Παράδοσης
 • Διαχείριση Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (π.χ. δειγματοληπτικός έλεγχος εσωτερικών εγκαταστάσεων για την βεβαίωση ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου στεγανότητας)
 • επικοινωνία με την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή, με Δημόσιες Αρχές και Φορείς,

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί:

 • Καταγραφή του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) που βρίσκεται εγκατεστημένο στους εξωτερικούς χώρους της έδρας της εταιρείας και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών.  Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την παρακολούθηση της ασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Εργασίες Διαχείρισης Δικτύου (π.χ. Καταχώρηση Πληροφορίας Αεριοκλοπής). Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και την εξασφάλιση της ποιότητας  των παρεχόμενων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπηρεσιών, καθώς και έγερση των νομικών αξιώσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
 • Εξαγωγή αναφορών για τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών (τέλη σύνδεσης). Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και προστασία των συμφερόντων της.
 • Έλεγχοι Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Τήρηση Τεχνικών Κανονισμών. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και προστασία των παρεχόμενων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπηρεσιών.
 • Έλεγχος/Αξιολόγηση Τήρησης Κανονιστικού Πλαισίου σε Έργα Κατασκευής. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και προστασία των παρεχόμενων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπηρεσιών.
 • Επικοινωνία με Χρήστες Διανομής και Τελικούς Πελάτες για την ανταλλαγή πληροφοριών με Εκπροσώπους Χρηστών Διανομής για λόγους εξυπηρέτησης-επίλυσης προβλημάτων για θέματα μετρήσεων. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και προστασία των παρεχόμενων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπηρεσιών.

iii) Για τους Υποψήφιους Εργαζόμενους η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  για την αξιολόγηση υποψήφιων εργαζομένων και διαδικασία πρόσληψης. Η επεξεργασία αυτή νομιμοποιητική βάση έχει την εκτέλεση της σύμβασης και διενεργείται για την βέλτιστη δυνατή στελέχωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Βιογραφικό Σημείωμα, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα του Βιογραφικού Σημειώματος (π.χ. τίτλοι σπουδών).

iv) Για τους Προμηθευτές η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πληρωμή προμηθευτών για την παροχή υπηρεσιών/αγαθών, καθώς και την διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπρόσθετα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια ενδεικτική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προμηθευτών, ώστε να επιτελούνται οι εταιρικοί σκοποί:

 • δραστηριότητα ελέγχων διαγωνισμών. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για τον έλεγχο της αρτιότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και τη νομική κατοχύρωση.
 • εύρεση, λήψη προσφορών, αξιολόγηση Προμηθευτών για την σύναψη σύμβασης (για ατομικές επιχειρήσεις). Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την επιβεβαίωση της επάρκειας του Προμηθευτή, την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τον Προμηθευτή υπηρεσιών ή/και αγαθών, καθώς και την υπεράσπιση και προστασία των συμφερόντων της.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

v) Για τους Μηχανικούς Επιβλέποντες Αερίου, Μελετητές, Τεχνικούς και Εγκαταστάτες Καύσης η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης εντολών εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης Σύνδεσης. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τα ανωτέρω δεδομένα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  τα επεξεργάζεται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εργασίες διαχείρισης Δικτύου,
 • Έναρξη εργασιών κατασκευής,
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας μετρητή,
 • Διαχείριση εσωτερικών εγκαταστάσεων (π.χ. Προγραμματισμός Επίσκεψης για διενέργεια αυτοψίας, Προγραμματισμός Επίσκεψης για ενεργοποίηση μετρητή, Υποβολή και Θεώρηση  Μελέτης Εσωτερικής Εγκατάστασης, Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης),
 • Εργασίες κατασκευής σύνδεσης στο Δίκτυο (π.χ. Υπολογισμός και Έγκριση Κόστους Κατασκευής).

Επιπρόσθετα, η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις νομικές της υποχρεώσεις ως προς το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει (Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου), καθώς και ως προς τις Δικαστικές και όποιες άλλες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες για τις κάτωθι δραστηριότητες:

 • Εργασίες άμεσης επέμβασης,
 • Διαχείριση εσωτερικών εγκαταστάσεων (π.χ. Έλεγχος Μελέτης Εσωτερικής Εγκατάστασης Νέων Οικοδομών.

Περαιτέρω, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν μια ενδεικτική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί:

 • Έλεγχος/αξιολόγηση τήρησης Κανονιστικού Πλαισίου σε έργα κατασκευής. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και την εξασφάλιση της ποιότητας  των παρεχόμενων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπηρεσιών.
 • Λήψη στοιχείων υπεργολάβων. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την υπεράσπιση και την εξασφάλιση της ποιότητας  των παρεχόμενων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπηρεσιών.

2.1.4 Χρήση της Ιστοσελίδας

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν, παρακαλούμε μην συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσουμε cookies όπως αναφέρουμε κατωτέρω.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μπορεί να προσθέσει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της δραστηριότητας προβολής σελίδας. Επιπλέον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που μας προσφέρετε εθελοντικά στις φόρμες του ιστοτόπου μας, όπως όταν εγγραφείτε για πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία.

 

2.1.5 Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την εγκατάσταση ιών στον υπολογιστή σας.

Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συμφωνείτε με την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας θα είναι ικανοποιητική.

Μπορούμε επίσης να τοποθετούμε cookies τρίτων για λειτουργικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Η χρήση των cookies είναι ευρέως διαδεδομένη και ωφελεί τον Επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

 

2.1.6 Διευθύνσεις IP 

H διεύθυνση IP (IP address - Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

 

2.1.7 Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Λάβετε υπόψη, ότι κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ακολουθήσετε συνδέσμους που αφορούν άλλους ιστότοπους που βρίσκονται πέρα ​​από τη σφαίρα επιρροής μας. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

 

2.1.8 Συλλογή των Δεδομένων του Χρήστη που συμμετέχει σε έρευνες

Οι έρευνες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από Χρήστες, τις καθιστούν διαθέσιμες στις σχετικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες. Είναι ευθύνη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ να διασφαλίζει, ότι η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς ή με άλλα μέσα πέραν των εντολών των Χρηστών του ιστοτόπου.

Οι έρευνες ή ερωτηματολόγια αφορούν άτομα τα δεδομένα των οποίων έχουν μεταφορτωθεί, μεταφερθεί ή εισαχθεί χειροκίνητα από τον ίδιο τον Χρήστη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο λογαριασμό τους, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών προς τον Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο στο σπίτι ή κινητό αριθμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές περιστάσεις, όπως ηλικία, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών, / προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων, φύλο, θρησκεία, φυλή, λεπτομέρειες για την υγεία και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ειδική σημείωση για τους ανήλικους: Ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ μέσω της ιστοσελίδας της προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι Χρήστες της ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, θα θεωρείται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

 

2.1.9 Τοποθεσία Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα των ατόμων που συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στην έδρα της εταιρείας στην Μενεμένη (Θεσσαλονίκης), οδός Μοναστηρίου 256 και Δ.Γλυνού 7, καθώς και στον πάροχο Υπηρεσιών Φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων Microsoft Azure, στους διακομιστές (servers) της οποίας διαβιβάζονται, μόνον για σκοπό αποθήκευσης δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς και από την πλατφόρμα καταχώρισης MyPortal. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται πλατφόρμες από παρόχους υπηρεσιών αποστολής newsletter.

 

3. Διατήρηση και Διαγραφή

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν θα διατηρήσει δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή κατά τα απαιτούμενα από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα των Χρηστών θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και των Τελικών Πελατών έννομης σχέσης.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, εξαιτίας πιθανών νομικών υποχρεώσεων, εννόμων συμφερόντων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με κάθε κλάδο του δικαίου (φορολογικό, αστικό, ποινικό κ.λπ.), καθώς και για λόγους ασφάλειας του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

4. Αποδοχή αυτών των όρων

Υποθέτουμε ότι όλοι οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, έχουν διαβάσει προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου και συμφωνούν με το περιεχόμενό της. Αν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου ανάλογα με τις ανάγκες της.

 

5. Τα δικαιώματα των υποκειμένων

Ο νέος Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο/α των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παράσχετε.

Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σημειώστε, ωστόσο ότι, το δικαίωμά σας αυτό ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μην είναι εφικτό για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιούνται, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν θέλετε να επανακαθορίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,

(β) όταν θεωρείτε, ότι η χρήση των δεδομένων σας είναι καταχρηστική, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας,

(γ) όταν χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα σας, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε από εσάς πλέον, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία  των δεδομένων σας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού), ή εάν η επεξεργασία επιτελεί σκοπούς εννόμων συμφερόντων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ή τρίτου (περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού). Ωστόσο, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  

Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι, το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε ή όποτε χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με σας.

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. Αν ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται η ΕΔΑ ΘΕΣΣ να μην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Θα ενημερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.

Μη αυτόματη λήψη αποφάσεων:  Η αυτόματη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να πάρει μία απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Έχετε επίσης, το δικαίωμα να αμφισβητήσετε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με εσάς με την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του Εντύπου Άσκησης Δικαιώματος για Προσωπικά Δεδομένων που θα βρείτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Για την εύρεση του κοντινότερου καταστήματος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε πατήστε  στο : https://www.edathess.gr/grafeia-eksypirethshs-pelatwn/.     

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

 

6. Νομική υποχρέωση να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, μόνο όταν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, την επικοινωνία ή την κίνηση δικαστικών διαδικασιών κατά προσώπου ή προσώπων που είναι ύποπτα για πράξεις παραβίασης ή διακινδύνευσης των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ ή σε άλλα άτομα που θα μπορούσαν να βλαφθούν από τις δραστηριότητες των Χρηστών αυτών ή από πρόσωπα που θα μπορούσαν (σκόπιμα ή με άλλο τρόπο) να διαπράξουν παρόμοιες πράξεις. Καθίσταται σαφές ότι, η αποκάλυψη θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο κριτήρια και προϋποθέσεις.

 

7. Πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας πληροφοριών

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένα, θα σας παρέχουμε τρόπους προκειμένου να ενημερώνετε ή και να διαγράφετε τα δεδομένα σας γρήγορα. Στην περίπτωση που η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα πρέπει να διατηρήσει κάποιες από τις πληροφορίες αυτές ή όλες, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή αν έχει νομική υποχρέωση προς τούτο οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαγράφονται για το χρονικό διάστημα που θα εξυπηρετούν το σκοπό αυτό.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα σας από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή.

 

8. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Εμπιστευτικότητα

Όλο το προσωπικό υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, όλοι οι Εκτελούντες Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς και οι υπεργολάβοι επεξεργασίας υποχρεούνται να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR.

Όταν εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η πρόσβαση αυτή είναι δυνατή μόνο μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Κατά την πρόσβαση στα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων, η διεύθυνση IP του προσώπου που έχει πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι εξουσιοδοτημένη.

Οι συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται προσωρινά προσωπικά δεδομένα είναι πάντοτε, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται ή μεταφέρονται, κλειδωμένες σε ασφαλές σημείο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται ποτέ σε κινητά μέσα όπως USB stick, CD και DVD.

Ακεραιότητα

Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, όλες οι διελεύσεις δεδομένων κρυπτογραφούνται για να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων. οι πληροφορίες διαβιβάζονται κρυπτογραφημένες  μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας (Secure Socket Layer) και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί η ΕΔΑ ΘΕΣΣ για να είναι προσβάσιμες σε εκείνους που έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Διαθεσιμότητα

Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρουν την υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει στα Υποκείμενα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η υψηλή διαθεσιμότητα (ΗΑ) είναι ένα χαρακτηριστικό ενός συστήματος, το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής απόδοσης. Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα της κοινότητας χρηστών να αποκτήσουν μια υπηρεσία ή καλής ποιότητας πρόσβαση στο σύστημα, είτε να υποβάλουν νέα στοιχεία, να ενημερώσουν ή να αλλάξουν υπάρχουσες μεταβλητές ή να συλλέξουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ενεργειών.

Διαφάνεια

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών της εταιρείας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, πώς ασφαλίζονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Δυνατότητα παρέμβασης

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και αντίρρησης.

Η συνολική ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων έγκειται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ο οποίος εκπαιδεύει και ενημερώνει όλο το προσωπικό της εταιρείας, σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάθμιση

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αποκλεισμένη από προεπιλογή, χρησιμοποιώντας πολιτική μηδενικών προνομίων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ εκδίδει εξουσιοδοτήσεις και διατηρεί ένα μητρώο χορηγημένων αδειών.

Παρακολούθηση

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ χρησιμοποιεί αναφορές ασφαλείας για την παρακολούθηση των προτύπων πρόσβασης και για την ταυτοποίηση και τον περιορισμό των πιθανών απειλών. Οι διοικητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο σύστημα, καταγράφονται για να παρέχουν τον απαραίτητο έλεγχο έτσι ώστε να καταγράφονται οι μη εξουσιοδοτημένες ή τυχαίες αλλαγές.

Η απόδοση και η διαθεσιμότητα του συστήματος παρακολουθούνται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης.

Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας παραβιαστούν, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα ειδοποιήσει εσάς, καθώς και την αρμόδια Εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης και τα επηρεαζόμενα δεδομένα. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές ότι, θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τον περιορισμό των όποιων τυχόν επιζήμιων συνεπειών για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

 

9. Αποδέκτες

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, π.χ. κατά τους διάφορους ελέγχους που προαγματοποιούμε στο Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Α. Εξωτερικοί Συνεργάτες με τους οποίους συμβάλλεται η ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 

i) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και επέκτασης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,

ii) για την εκτέλεση εργασιών λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,

iii) για τη διεξαγωγή μετρήσεων,

iv) για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας εξωτερικών εγκαταστάσεων,

v) για την παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης,

vi) για την εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων,

vii) τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι με δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης αποδεκτών με ηλεκτρονικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων sms και viber).

viii) για την διενέργεια ερευνών ικανοποίησης με σκοπό την κατανόηση της εμπειρίας σας ως πελάτη σχετικά με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας και της παροχής των υπηρεσιών μας με μοναδικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας αυτών (δεν περιλαμβάνεται έρευνα αγοράς ή προωθητικό περιεχόμενο).

Β. Οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

Γ. Χρήστες Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων, τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και το λοιπό σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

 

10. Αλλαγές στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

 

11. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (DPO)

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διαθέτει «Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των προσώπων, καθώς και της ασφαλούς και ορθής επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ή πώς τα επεξεργάζεται, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2310/584-000, email: DPO@edathess.gr (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/DPO).