Σύσταση Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ
Τυπική Σύσταση Φυσικού Αεριού
ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΩΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΛΓΕΡΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Περιεκτικότητα σε (% κ.ο.) σε    
Μεθάνιο (CH4) 98 91.2
Αιθάνιο (C2H6) 0.6 6.5
Προπάνιο (C3H8) 0.2 1.1
Βουτάνιο (C4H10) 0.2 0.2
Πεντάνιο (C5H12) και βαρύτερα 0.1 -
Άζωτο (Ν2) 0.8 1.0
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 0.1 -
Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη από 8,600 kcal/Nm3 έως 9,500 kcal/Nm3 από 9,640 kcal/Nm3 έως 10,650 kcal/Nm3
Το φυσικό αέριο δεν περιέχει στερεά σώματα

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.