Οι Άνθρωποι Μας

ΜΕΝΟΥ

Στην Εταιρεία θεωρούμε τους ανθρώπους μας ως τη γενεσιουργό/θερμογόνο πηγή της μέχρι τώρα επιτυχούς μας πορείας και ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή μας.

Δραστηριοποιούμενη σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η Εταιρεία δεσμεύεται να αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού της μέσω της συνεχούς επένδυσης στην εκπαίδευση, διατηρώντας υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ενεργό συμμετοχή στην επίτευξη των στρατηγικών εταιρικών στόχων.

Παράλληλα, στοχεύουμε στη δημιουργία και διασφάλιση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που θα προάγει το κοινό όραμα και στο οποίο οι άνθρωποί μας θα μπορούν να εργάζονται με ικανοποίηση και να παρέχουν το μέγιστο της δημιουργικότητας και αποδοτικότητάς τους.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Στην Εταιρεία αναζητούμε και επιλέγουμε ικανούς υποψηφίους οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης.  Εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών/ίσης μεταχείρισης, δεχόμενοι αιτήσεις υποψηφίων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, προέλευσης ή εργασιακής κατάστασης.

Οι ευκαιρίες πρόσληψης είναι ανοικτές σε όλους τους υποψηφίους και τα κριτήρια επιλογής είναι η γνώση, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της θέσης για την οποία προορίζονται.

Τα βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται στην Εταιρεία καθώς και όποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες παρέχονται στο πλαίσιο υποψηφιότητας για εργασία στην Εταιρεία μας, τυγχάνουν συλλογής και επεξεργασίας μόνον από αρμόδιους εργαζομένους, σε πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενοι για την μη κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών προς τρίτους.

Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος πραγματοποιείται στην ενότητα Φόρμα Βιογραφικού.