Νέες Οικοδομές

ΜΕΝΟΥ
 

Νέες Οικοδομές

«Σύμφωνα με τον Νόμο 5069/2023 (ΦΕΚ 193/Α`28.11.2023) η εγκατάσταση φυσικού αερίου στα νέα κτίρια είναι πλέον προαιρετική. Όπου κατασκευάζεται εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε νέο ανεγειρόμενα ακίνητα που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων, υποβάλει μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΝΟΚ και του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως 500mbar (ΦΕΚ 976/Β/28.3.2012) που μεταξύ άλλων επιβάλλουν την ενσωμάτωση των λεβήτων στις όψεις του κελύφους του κτιρίου και την κατακόρυφη απαγωγή καυσαερίων αντίστοιχα. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε κτίριο υφιστάμενο, ήτοι κτίριο που έχει αποπερατωθεί κατά τη φάση της υποβολής της μελέτης (έχει θεωρημένη οικοδομική άδεια).»

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 27/4-3-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ και μετά την ισχύ του Νόμου 3175/29-08-03 ΦΕΚ 207 Α΄, η Εταιρεία προβαίνει από 01.01.2007 στον έλεγχο των μελετών αερίων καυσίμων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, καθώς απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου περί της ορθής και πλήρους υλοποίησης της μελέτης αερίου, προκειμένου να κλείσει ο φάκελος κάθε νέας οικοδομής.

Παραθέτουμε παρακάτω συνοπτικά τη διαδικασία που εφαρμόζεται έως σήμερα.

Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ορίζεται από τα ακόλουθα:

  • Υ.Α. Δ3/Α/6598 «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.» (ΦΕΚ 976, Τεύχος 2ο/28.03.2012)

  • Υ.Α. Δ3/Α/11346 «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦΕΚ 963, Τεύχος 2ο/15.07.2003)

Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω Κανονισμού, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ του ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005, ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 (λήψη αρχείου σε μορφή PDF), πλην εκείνων που αναφέρονται στα υλικά και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Ειδικότερα η παράγραφος 1.2.5 του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 αντικαθίσταται από την 1.2.3 του ΦΕΚ 976/B/28.03.2012. Επίσης, το κεφάλαιο 5 «Προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων» του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 αντικαθίσταται από το ταυτάριθμο κεφάλαιο του ΦΕΚ 976/B/28.03.2012.

  • Π.Δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές» (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/20.10.1987)

  • Π.Δ. 321/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π. δ/τος 420/1987 “Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές” (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄/20.10.1987) (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/08.07.1988)»

  • Ν. 3175/2003 (Φ.Ε.Κ. 207/29.08.2003) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»

  • Εγκύκλιος 27/04.03.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Διευκρινίσεις για την Εφαρμογή του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar».

  • Υ.Α. Δ3/Α/22925 «Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar (ΦΕΚ 1810/12.12.2006)

  • Ν. 4067/2012  «Νέος οικοδομικός κανονισμός» (ΦΕΚ 79/02.04.2012)

Η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και διαδικασίας ισχύει για όλες τις νέες οικοδομές, καθώς και για τις προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές, για τις οποίες υποβάλλεται φάκελος στην πολεοδομία μετά την 01.01.2007 (ημερομηνία λήψης πρωτοκόλλου) καθώς και για όσες περιπτώσεις η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ορίζει ότι απαιτείται  μελέτη.

Η διαδικασία εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας αποτελείται από τα εξής 5 στάδια:

1. Ο διαχειριστής του έργου υποβάλλει τον πλήρη φάκελο μελέτης της οικοδομής στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εκτός από τη μελέτη αερίων καυσίμων την οποία υποβάλλει συνοδευόμενη από την ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: e-adeies_SKG@ena-on.gr για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και e-adeies_TSL@ena-on.gr για την περιοχή της Θεσσαλίας. Τα έγγραφα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον μελετητή ώστε να μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Συνίσταται επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη της μελέτης, σχετικά με τη θέση των επίτοιχων λεβήτων αερίου, που πρόκειται να τοποθετηθούν στους εξώστες των οικοδομών, ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της Παρ. 10 του Άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 και της Παρ. 10 του Άρθρου 16 του Ν. 4067/2012

Η μελέτη αερίου θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης (είτε με κεντρική θέρμανση είτε με αυτόνομες συσκευές αερίου), ζεστού νερού χρήσης (είτε με αυτόνομες συσκευές αερίου για ζεστό νερό είτε με θερμαντήρες ζεστού νερού χρήσης-boiler), παρασκευής φαγητού και επαγγελματικής χρήσης (εφόσον απαιτείται) όπως ορίζει το Π.Δ. 420/1987 άρθρο 2 παρ. 1. Για την κάλυψη αναγκών παρασκευής φαγητού, θα πρέπει να προβλέπεται ένας μετρητής και μία γραμμή αερίου ανά διαμέρισμα, η οποία στη μελέτη θα φτάνει έως τη μαγειρική συσκευή.

Η απαγωγή των καυσαερίων για όλες τις νέες οικοδομές θα πρέπει να γίνεται με καπνοδόχο (μία ανά συσκευή ή κοινή),πάνω από την στέγη ή το δώμα του κτιρίου.

2. Η Εταιρεία, εντός διαστήματος 8 εργάσιμων ημερών, ελέγχει τη μελέτη και:

α. Εφόσον εγκριθεί, τα έγγραφα αποστέλλονται στον διαχειριστή του έργου, σφραγισμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα από μηχανικό της Εταιρείας, προκειμένου να τα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση της Άδειας Δόμησης. Τα αντίγραφα θα συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο της Εταιρείας.

β. Σε διαφορετική περίπτωση, η μελέτη επιστρέφεται στο μηχανικό, συνοδευόμενη από σχετικό έντυπο παρατηρήσεων – διορθώσεων.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 7, Άρθρο 30 του Ν. 3175/2003, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της εγκατάστασης φυσικού αερίου -και όχι κατ’ ανάγκη μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών της οικοδομής- ο επιβλέπων τις εργασίες υπεύθυνος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρμόδια Εταιρείας αίτηση διεξαγωγής ελέγχου εγκατάστασης, επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές που ισχύουν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη.

4. Η Εταιρεία ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των δικτύων, καθώς και την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Κατόπιν αυτοψίας, εκδίδει βεβαίωση για το καλώς έχειν της εγκατάστασης. Η αυτοψία θα διενεργείται εντός διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων. Ο κατασκευαστής ή ο μελετητής μηχανικός προσκομίζει τη βεβαίωση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να θεωρήσει την άδεια.

5. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία διαπιστωθούν τεχνικά λάθη, παραλείψεις, παρατυπίες ή αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη, ζητείται από τον κατασκευαστή να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Η Εταιρεία δεν εκδίδει καμία βεβαίωση σε περίπτωση μη συμφωνίας της εγκεκριμένης μελέτης με την κατασκευή. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο επιβλέπων μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση επανελέγχου της εγκατάστασης επισυνάπτοντας ξανά την υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Τονίζεται ότι θα ζητείται από την Εταιρεία πιστή εφαρμογή όσων προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Στις περιπτώσεις που μετά την αυτοψία δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ορίζει αν απαιτείται τροποποίηση της μελέτης ή αναθεώρηση της. Οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους του μηχανικού ή εργολάβου καθορίζονται από την Υπηρεσία Δόμησης, με βάση το έντυπο παρατηρήσεων της Εταιρείας.

Τονίζεται ότι η αυτοψία και έκδοση βεβαίωσης από την Εταιρεία γίνεται για τη θεώρηση της άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία δόμησης και για την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση της οικοδομής) και όχι για την ενεργοποίηση της παροχής φυσικού αερίου. Για την ενεργοποίηση της παροχής αερίου, εφόσον συναφθούν συμβόλαια με την Εταιρεία, απαιτείται η υποβολή Μελέτης Εσωτερικής εγκατάστασης μίας για κάθε Εσωτερική Εγκατάσταση και όχι συνολικά για την οικοδομή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού.

Χρήσιμα έγγραφα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 της Εγκυκλίου 27/ 4-3-2004 “Η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 3175/03 γίνεται για όλα τα κτίρια εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης καθώς και για κτίρια εκτός μεν των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων αλλά εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων υπό την προϋπόθεση τα κτίρια να βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 25 μέτρα από αγωγούς χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου”. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν διεξάγει αυτοψία για τα κτίρια εκτός σχεδίου και σε απόσταση μεγαλύτερη από 25 μέτρα από αγωγούς χαμηλής πίεσης (4 bar). Τονίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, η υποχρέωση δε σύνταξης και υποβολής μελέτης καυσίμου αερίου ισχύει ως και στα εντός σχεδίου κτίρια. Για τα εκτός σχεδίου κτίρια που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 25 μέτρων από τον αγωγό φυσικού αερίου, ο επιβλέπων μηχανικός αποστέλλει στην Εταιρεία αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας, και λαμβάνει βεβαίωση ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας, την οποία κατόπιν προσκομίζει στην αρμόδια πολεοδομία.

Κατά την αυτοψία για την έκδοση της βεβαίωσης θα ελέγχεται όλη η εσωτερική εγκατάσταση δηλαδή οι αγωγοί αερίου από το σημείο όπου ο μελετητής δείχνει την θέση των μετρητών έως τις συσκευές, οι καπνοδόχοι και τα ανοίγματα αερισμού. Στον αγωγό αερίου θα πρέπει να προσαρμόζονται όλα τα σχετικά εξαρτήματα που δείχνει ο μελετητής (βάνες, ταφ, μανδύες) και οι σωληνώσεις να ταπώνονται σε περίπτωση μη σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου.