Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

19/01/2022

Ιστορικό Επίτευγμα για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ οι 26.000 νέες συμβάσεις σύνδεσης το 2021

Η αρχή του νέου έτους για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ σηματοδοτείται από τα επιτεύγματα του 2021, τα οποία αναδεικνύουν αφενός τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κλάδο της διανομής φυσικού αερίου, και αφετέρου τη στρατηγική της συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Διανύοντας μια περίοδο η οποία χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις ραγδαίες ανατιμήσεις στην ενεργειακή αγορά, η Εταιρεία διασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δραστηριοτήτων της, καταγράφοντας ισχυρά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν πυξίδα για μια νέα χρονιά προόδου.

Όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σεβόμενη το νομικό, ρυθμιστικό, κανονιστικό πλαίσιο και τις Άδειές της, τήρησε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 2021, υλοποιώντας στο ακέραιο τον επενδυτικό της σχεδιασμό ύψους 36 εκ. €. Χάρη στην άρτια οργάνωση, τον αυστηρό προγραμματισμό και την προσήλωση στους στόχους, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή υποδομών υψηλών προδιαγραφών και τροφοδότησε όλες τις νέες περιοχές.

Με την ίδια δυναμική συνεχίστηκε η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των Χρηστών Διανομής και Τελικών Καταναλωτών με γνώμονα τη καλλιέργεια υγειών συνθηκών ανταγωνισμού. Το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ καθώς οι νέες Συμβάσεις Σύνδεσης σημείωσαν ιστορικό υψηλό ξεπερνώντας τις 26.000, αυξημένες κατά ~14% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ η διείσδυση του φυσικού αερίου ξεπέρασε το 65% του πληθυσμού των περιοχών της Αδείας. Αναλογική αύξηση κατά 9% καταγράφηκε για την κατασκευή νέων σημείων παράδοσης (Μετρητές Φυσικού Αερίου) που ανήλθαν εντός του 2021 σε 24.877. Εξίσου σημαντική ήταν η άνοδος στους διανεμηθέντες όγκους, οι οποίοι ανήλθαν σε 532,9 εκατ. Nm3 αυξημένοι κατά 18,8% συγκριτικά με το 2020.

Η Εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών στη βάση τεχνοοικονομικών παραμέτρων, που εγγυώνται την βιωσιμότητα του δικτύου διανομής. Ο στοχευμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός της Εταιρείας, αποτυπώνεται στους δείκτες υψηλής αποδοτικότητας του δικτύου καθώς σήμερα διανέμονται περισσότερα από 216 χιλιάδες κυβικά μέτρα ανά χιλιόμετρο δικτύου χαμηλής πίεσης, ενώ για κάθε 6,19 μέτρα δικτύου αντιστοιχεί ένας ενεργοποιημένος καταναλωτής.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική που διασφαλίζει την εύλογη απόδοση των επενδύσεων για τους μετόχους και οδηγεί στη διατήρηση χαμηλών ρυθμιζόμενων χρεώσεων και στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για όλους τους καταναλωτές.  Με τη διευρυμένη χρήση του φυσικού αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενισχύει την ενεργειακή εξοικονόμηση των καταναλωτών, βελτιστοποιεί την κατανομή των πόρων και προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.

Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία θωρακίζει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής. Στα 21 χρόνια παρουσίας του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η Εταιρεία εγγυάται την ασφάλεια των υποδομών φυσικού αερίου κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Παράλληλα, διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για την ενημέρωση των καταναλωτών και των εμπλεκόμενων φορέων, εδραιώνοντας την κουλτούρα της ασφαλούς χρήσης του φυσικού αερίου και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη προς τον Διαχειριστή.

Το πολυσχιδές αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιεί απρόσκοπτα η ΕΔΑ ΘΕΣΣ,  ενεργοποιεί τις επενδύσεις στις περιοχές της Αδείας και οδηγεί στην τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία χιλιάδων έμμεσων θέσεων εργασίας στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου. Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία χαράσσει τη στρατηγική της και ανατροφοδοτεί τους στόχους της, ενσωματώνοντας σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της βιώσιμους όρους ανάπτυξης, για τη διασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος. Στοχεύοντας στην συνεχή αποδέσμευση προστιθέμενης αξίας, η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές συμμαχίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα, πηγάζει από τον πυρήνα των αρχών και αξιών της Εταιρείας με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Με μια χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, ισχυρή δομή και με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διοίκησης, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διασφαλίζει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον και διατηρεί υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας μέσω της συνεχούς επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου, κ. Μ. Στεργιόπουλο, το δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ καλύπτει πλέον το σύνολο των 14 Καλλικρατικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι νέες συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών στην περιοχή Αδείας Θεσσαλονίκης, ανήλθαν το 2021 σε 17.194 σημειώνοντας αύξηση κατά 9,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και ανέρχονται προοδευτικά στις 288.017. Αντίστοιχα, τα κατασκευασμένα σημεία παράδοσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης άγγιξαν προοδευτικά τα 284.254. Οι διανεμηθέντες όγκοι ανήλθαν το 2021 σε 330,5 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 20% συγκριτικά με το 2020. Ειδικότερα ανά κατηγορία χρήσης, στην οικιακή κατανάλωση οι διανεμηθείσες ποσότητες ανήλθαν σε 229,4 εκατ. κ.μ., αυξημένες κατά 20,7%, ενώ στην εμπορική και βιομηχανική χρήση σε 101,1 εκατ. κ.μ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,7%, σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Παράλληλα, το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ παρουσίασε το 2021 περαιτέρω μείωση κατά 14,8% στη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο, ενώ ειδικότερα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές η μείωση της ρυθμιζόμενης χρέωσης ανήλθε σε 45%.

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας, κα Ε. Καλογήρου, η συνεπής υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ οδηγεί στην αυξανόμενη χρήση του φυσικού αερίου στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το δίκτυο διανομής της Εταιρείας καλύπτει 17 Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι νέες συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών στην περιοχή Αδείας Θεσσαλίας, ανήλθαν σε 8.823 σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 24% συγκριτικά με το 2020 και ξεπέρασαν προοδευτικά τις 123.934. Ενεργό ρόλο έπαιξε το Πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου στη  Θεσσαλία, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϋπολογισμού 6,12 εκ. € με φορέα υποδοχής, ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και καταβολής της χρηματοδότησης την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Αντίστοιχα, οι διανεμηθέντες όγκοι στη περιοχή Αδείας Θεσσαλίας ανήλθαν το 2021  σε 202,4 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% συγκριτικά με το 2020. Συγκεκριμένα, στην οικιακή κατανάλωση οι διανεμηθείσες ποσότητες ανήλθαν σε 112,4 εκατ. κ.μ., αυξημένες κατά 13,4%, ενώ στην εμπορική και βιομηχανική χρήση καταγράφηκε αύξηση κατά 21,5 %, αγγίζοντας τα 90,0 εκατ. κ.μ.

Ειδικότερα για τη βιομηχανία, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για την κατασκευή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) καθώς και θερμοκηπίων μονάδων. Το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλία παρουσίασε το 2021 περαιτέρω μείωση κατά 21,9% σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο, ενώ ραγδαία ήταν η μείωση για τους  βιομηχανικούς καταναλωτές αγγίζοντας το 56%.

Ολοκληρώνοντας ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας δηλώνει σχετικά, «Παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον που επικρατεί τόσο από την υγειονομική όσο και από την ενεργειακή κρίση, ολοκληρώσαμε μια επιτυχημένη χρονιά με 26.000 νέες συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών. Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα που πιστοποιεί αφενός τη διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο φυσικό αέριο και αφετέρου αναδεικνύει τη στρατηγική ικανότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, να αναγνωρίζει και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Συνεχίζουμε πιστά την εφαρμογή του επενδυτικού μας προγράμματος για την ανάπτυξη βιώσιμων δικτύων και την ασφαλή παροχή πρόσβασης στο φυσικό αέριο, το κυρίαρχο μεταβατικό καύσιμο για τα επόμενα χρόνια».