Διασφάλιση Ποιότητας

ΜΕΝΟΥ

Το Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., με γνώμονα τη διαφύλαξη της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και τρίτων, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS.

Η Εταιρεία υπόκειται σε προγραμματισμένη ετήσια επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ

με σκοπό να ελέγχεται η συνέχιση εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου.

 

Πολιτική για την Ποιότητα και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί βασικά συστατικά της επιχειρηματικής της ταυτότητας τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, τη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προμηθευτές, εργαζόμενοι, πολιτεία, κοινωνία) και τη διάδοση της τεχνογνωσίας που αφορά στη διανομή του φυσικού αερίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της δραστηριότητάς της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης μέσω του οποίου:

  • εκπληρώνει τις συμβατικές απαιτήσεις των συμβαλλόμενων μερών και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησής τους,
  • λαμβάνει μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της διανομής.
  • παρέχει στο προσωπικό της Εταιρείας την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
  • λαμβάνει υπόψη της τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών έχοντας επίγνωση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία,
  • δεσμεύεται να τηρεί, κατ’ ελάχιστον, όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές της, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
  • δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών,
  • μεριμνά για την ασφάλεια της παροχής και του συστήματος διανομής αερίου,
  • αυξάνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διαχείρισης του συστήματος διανομής αερίου,
  • λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
  • τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητά της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η Εταιρεία εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και, επιπρόσθετα, θέτει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ποιότητα και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.