Περιοδικότητα καταμέτρησης φυσικού αερίου

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε η Περίοδος Καταμέτρησης να είναι κατά το δυνατό σταθερή και να καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονισμού Μετρήσεων.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι μετρήσεις φυσικού αερίου πραγματοποιούνται με την εξής συχνότητα:

 

 • 5 φορές, για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με συμβατικούς μετρητές και χρήση θέρμανσης ή/και λοιπές χρήσεις
 • μία φορά κάθε δύο μήνες εκτός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου
 • 12 φορές, για τα Σημεία Παράδοσης με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα εξ αποστάσεως Μέτρησης
 • μία φορά κάθε μήνα
 • 12 φορές, για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με διορθωτή όγκου (ΡΤΖ)
 • μία φορά κάθε μήνα

 

Η Εταιρεία ως Διαχειριστής Δικτύων Διανομής, διαβιβάζει σε κάθε Χρήστη Διανομής (Προμηθευτής) Αναφορά Μέτρησης μεταξύ δύο Μετρήσεων για κάθε Περίοδο Καταμέτρησης όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε ένα από τα Σημεία Παράδοσης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Τελικών Πελατών του Χρήστη Διανομής. Η Αναφορά Μέτρησης περιλαμβάνει για κάθε Σημείο Παράδοσης, κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)
 • Περίοδο αναφοράς
 • Προηγούμενη ένδειξη - νέα ένδειξη
 • Τρόπος καταγραφής της ένδειξης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού
 • Τελικά δεδομένα παραδοθείσας ποσότητας μεταξύ δύο Μετρήσεων ή εκτίμηση με βάση το άρθρο 20 του Κανονισμού, σε περίπτωση ανεπιτυχούς προσπάθειας Μέτρησης στο Σημείο Παράδοσης
 • Ημερομηνία/περίοδο της επόμενης προγραμματισμένης Μέτρησης
 • Ανωμαλίες/προβλήματα κατά την διαδικασία Μέτρησης

Ο Τελικός Πελάτης ενημερώνεται για την Ημερομηνία/περίοδο της επόμενης προγραμματισμένης Μέτρησης μέσω των λογαριασμών φυσικού αερίου που εκδίδονται από τους Χρήστες Διανομής (Προμηθευτές) προς τους Τελικούς Πελάτες