Υποχρεώσεις Τελικών Πελατών

ΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μετρήσεων, οι Τελικοί Πελάτες οφείλουν:

  • α. Να μεριμνούν για την ασφάλεια του Εξοπλισμού Μέτρησης λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από παρεμβάσεις τρίτων ή ζημία.
  • β. Να μην παραποιούν ή παραβιάζουν τις πινακίδες σήμανσης ή/και τις σφραγίδες ασφαλείας.
  • γ. Να μην παρεμβαίνουν αυθαίρετα σε κανένα στοιχείο του Εξοπλισμού Μέτρησης.
  • δ. Να μην παρεμβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του Εξοπλισμού Μέτρησης και στην προς καταγραφή ένδειξη της παραδοθείσας ποσότητας Φυσικού Αερίου.
  • ε. Να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στον Εξοπλισμό Μέτρησης και να μην παρακωλύουν την ελεύθερη είσοδο του Διαχειριστή στους χώρους εγκατάστασης του Εξοπλισμού Μέτρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι Τελικοί Πελάτες οφείλουν να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του Διαχειριστή στον Εξοπλισμό Μέτρησης ιδίως με τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 και κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το έτος για λήψη επιτόπιας Μέτρησης με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση κατά την οποία παρακωλύεται από τον Τελικό Πελάτη προσβασιμότητα για την διενέργεια επιτόπιας Μέτρησης με φυσική παρουσία κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά το έτος, ο Διαχειριστής δύναται να προβεί σε Διακοπή της Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 (στ) του άρθρου 31 του Κώδικα.
  • στ. Να αναφέρουν αμέσως στον Διαχειριστή κάθε ζημία σε Εξοπλισμό Μέτρησης, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε.
  • ζ. Να αναφέρουν στον Διαχειριστή σημαντικές ή/και αδικαιολόγητες αποκλίσεις που τυχόν έχουν παρατηρήσει σε σχέση με ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσής τους.
  • η. Να αναφέρουν στον Διαχειριστή περιπτώσεις διαφωνίας σχετικά με την Μέτρησή τους.
  • θ. Να μεριμνούν, ώστε ο περιβάλλων χώρος εγκατάστασης του Εξοπλισμού Μέτρησης να είναι ελεύθερος από εμπόδια, και η οθόνη της ένδειξης του εκάστοτε Εξοπλισμού Μέτρησης να διατηρείται σε κατάσταση, που να επιτρέπει την ανάγνωση την ένδειξης.
  • ι. Να ενημερώνουν άμεσα τον Διαχειριστή, σε περίπτωση που διαπιστώσουν τη μη καλή κατάσταση του Εξοπλισμού Μέτρησης ή τυχόν δυσκολία στην ανάγνωση της ένδειξης του Εξοπλισμού Μέτρησης.

Οι Τελικοί Πελάτες οφείλουν να διατηρούν τον Εξοπλισμό Μέτρησης και το ερμάριο αυτού (φωλιά μετρητή) στην κατάσταση που παραδίδεται από τον Διαχειριστή μετά την εγκατάστασή του. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε λειτουργική ή άλλη παρέμβαση στον Εξοπλισμό Μέτρησης ή/και το ερμάριο αυτού (Χρωματισμός, τοποθέτηση‐στήριξη αντικειμένων, κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Τελικός Πελάτης παραβεί τις υποχρεώσεις των ανωτέρω σημείων β), γ), δ), ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Κώδικα περί κλοπής φυσικού αερίου.