Εξυπηρέτηση Πελατών με Ειδικές Ανάγκες

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παρέχει τις Υπηρεσίες της σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής όπως εκάστοτε ισχύει, με οικονομικά αποδοτικό, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής ή Τελικών Πελατών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής διευθετεί τα αιτήματα για παροχή υπηρεσιών των Τελικών Πελατών με Ειδικές Ανάγκες κατά προτεραιότητα.

Καταναλωτές με Ειδικές Ανάγκες νοούνται τα πρόσωπα που αποδεικνύουν, προσάγοντας στην Εταιρεία αναγνωρισμένο σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό, ότι πάσχουν από αναπηρία ή ασθένεια η οποία παρεμποδίζει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων τους. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ιατρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το Ν.1813/1988.

Καταναλωτής με Ειδικές Ανάγκες νοείται επίσης και το πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του, υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής διαμένει μόνος του ή δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

Η Εταιρεία, κατόπιν αιτήσεως του Καταναλωτή με Ειδικές Ανάγκες (μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ), χωρίς οικονομική επιβάρυνση και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο ή εφικτό, υποχρεούται να:

  • Μεταφέρει την μετρητική διάταξη σε άλλη θέση, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του Καταναλωτή.
  • Γνωστοποιεί τις ενδείξεις της μετρητικής διατάξεως τηλεφωνικά ή με άλλο κατάλληλο τρόπο στον Καταναλωτή, ο οποίος πάσχει από ολική ή μερική τύφλωση.
  • Προσφέρει στον Καταναλωτή, ο οποίος πάσχει από ολική ή μερική τύφλωση, τη δυνατότητα επίσκεψης υπαλλήλου του Διαχειριστή, με σκοπό την παροχή οδηγιών σχετικά με την χρήση του φυσικού αερίου.
  • Για όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ παρέχονται, όπως σε όλους τους καταναλωτές, το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, καθώς και το Εγχειρίδιο Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φ.Α.
  • Θέτει σε προτεραιότητα τον προγραμματισμό εκτέλεσης αιτημάτων των Τελικών Πελατών με ειδικές ανάγκες.
  • Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και αποστολής εγγράφων, σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον καταναλωτή με ειδικές ανάγκες.
  • Ενημερώνει και επικοινωνεί με τον αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με τον τρόπο που εξ αρχής θα δηλώσει ο ίδιος ότι τον εξυπηρετεί.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για κάθε πληροφορία που λαμβάνει από τους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες και που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα αυτών και δεσμεύεται να μην τις χρησιμοποιεί ή διαδίδει σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους.